Προϊόντα

 • 128-04-1 | Sodium dimethyldithiocarbamate

  128-04-1 | Διμεθυλδιθειοκαρβαμικό νάτριο

 • 23847-08-7 | Caprolactam disulfide

  23847-08-7 | Δισουλφίδιο καπρολακτάμης

 • 24308-84-7 | Zinc bis(benzenesulphinate)

  24308-84-7 | Δις ψευδάργυρος (βενζολοσουλφινικό)

 • 61617-00-3 | Zinc 2-Mercaptomethyl benzimidazole

  61617-00-3 | Ψευδάργυρος 2-Mercaptomethyl benzimidazole

 • 13927-77-0 | Nickel dibutyldithiocarbamate

  13927-77-0 | Διβουτυλοδιθειοκαρβαμικό νικέλιο

 • 3030-80-6 | Zinc 2-mercapto benzimidazole

  3030-80-6 | Ψευδάργυρος 2-μερκαπτο βενζιμιδαζόλη

 • 53988-10-6 | Methyl-2-mercaptobenzimidazole

  53988-10-6 | Μεθυλ-2-μερκαπτοβενζιμιδαζόλη

 • 583-39-1 | 2-Mercapto benzimidazole

  583-39-1 | 2-Mercapto βενζιμιδαζόλη

 • 137-30-4 | Zinc dimethyldithiocarbamate

  137-30-4 | Διμεθυλδιθειοκαρβαμικός ψευδάργυρος

 • 136-23-2 | Zinc dibutyldithiocarbamate

  136-23-2 | Διβουτυλοδιθειοκαρβαμικό ψευδάργυρο

 • 14324-55-1 | Zinc diethyldithiocarbamate

  14324-55-1 | Διαιθυλδιθειοκαρβαμικός ψευδάργυρος

 • 136-30-1 | Sodium dibutyldithiocarbamate

  136-30-1 | Διβουτυλοδιθειοκαρβαμικό νάτριο

 • 148-18-5 | Sodium diethyldithiocarbamate

  148-18-5 | Διαιθυλδιθειοκαρβαμικό νάτριο

 • 20941-65-5 | Ethyl tellurac

  20941-65-5 | Αιθυλ τιλουράκ

 • 36190-62-2 | Zinc diisobutyldithiocarbamate

  36190-62-2 | Διισοβουτυλοδιθειοκαρβαμικό ψευδάργυρο

 • 14726-36-4 | Zinc dibenzyldithiocarbamate

  14726-36-4 | Διβενζυλοδιθειοκαρβαμικό ψευδάργυρο

 • 14634-93-6 | Zinc ethylphenyl dithiocarbamate

  14634-93-6 | Διθειοκαρβαμικός ψευδάργυρος

 • 55310-46-8 | Sodium dibenzyldithiocarbamate

  55310-46-8 | Διβενζυλοδιθειοκαρβαμικό νάτριο

 • 41365-24-6 | N, N’-diethyl-N, N’-diphenylthiuram disulfide

  41365-24-6 | Ν, Ν'-διαιθυλ-Ν, Ν'-δι ...

 • 3064-73-1 | Diisobutyl thiuram sulfide

  3064-73-1 | Θειούχο διισοβουτύλιο θεουράμ

 • 204376-00-1 | Diisobutyl thiuram monosulfide

  204376-00-1 | Μονοσουλφίδιο Diisobutyl thiuram

 • 10591-85-2 | Tetrabenzylthiuram disulfide

  10591-85-2 | Δισουλφίδιο τετραβενζυλθειουράμης

 • 10591-84-1 | Bis(Methylphenylthiocarbamoyl)Disulfide

  10591-84-1 | Δις (μεθυλφαινυλθειοκαρβαμοϋλ) Disu ...

 • 97-77-8 | Tetraethylthiuram disulfide

  97-77-8 | Δισουλφίδιο τετρααιθυλοθειαμίνης

 • 1634-02-2 | Tetrabutylthiuram disulfide

  1634-02-2 | Δισουλφίδιο τετραβουτυλοθειουράμης

 • 137-26-8 | Tetramethylthiuram disulfide

  137-26-8 | Δισουλφίδιο τετραμεθυλθειουράμης

 • 97-74-5 | Tetramethylthiuram monosulfide

  97-74-5 | Μονοσουλφίδιο τετραμεθυλοθειουράμ

 • 971-15-3 | Dipentamethylenethiuram hexasulfide

  971-15-3 | Εξαθειούχο διπενταμεθυλενο-θειουραμ

 • 1908-87-8 | 3-methylthiazolidine-thione-2

  1908-87-8 | 3-μεθυλοθειαζολιδίνη-θειόνη-2

 • 149-30-4 | 2-Mercapto benzothiazole

  149-30-4 | 2-Mercapto βενζοθειαζόλη

 • 120-78-5 | 2,2′-Dithiobis(benzothiazole)

  120-78-5 | 2,2′-διθειοβίς (βενζοθειαζόλη)

 • 155-04-4 | Zinc 2-mercapto benzothiazole

  155-04-4 | Ψευδάργυρος 2-μερκαπτο βενζοθειαζόλη

 • 96-45-7 | Ethylene thiourea

  96-45-7 | Αιθυλενο θειοουρία

 • 2055-46-1 | 3,4,5,6-tetrahydropyrimidine-2-thiol

  2055-46-1 | 3,4,5,6-τετραϋδροπυριμιδινο-2-θειόλη

 • 105-55-5 | N,N’-Diethylthiourea

  105-55-5 | Ν, Ν'-διαιθυλθειοουρία

 • 109-46-6 | 1,3-Dibutyl-2-thiourea

  109-46-6 | 1,3-διβουτυλο-2-θειοουρία

 • 26566-95-0 | zinc bis[O-(2-ethylhexyl)] bis[O-(isobutyl)] bis(dithiophosphate)

  26566-95-0 | δις [Ο- (2-αιθυλεξυλ)] δις [Ο - (...

 • 6990-43-8 | zinc O,O,O’,O’-tetrabutyl bis(phosphorodithioate)

  6990-43-8 | ψευδάργυρος O, O, O ', O'-tetrabut ...

 • 352-97-6 | Guanidineacetic acid

  352-97-6 | Γουανιδινοξικό οξύ

 • 67845-93-6 | Hexadecyl-3,5-bis-tert-butyl-4-hydroxybenzoate

  67845-93-6 | Εξαδεκυλ-3,5-δις-τριτ-βουτυλ-4-υδ ...

 • 1552-42-7 | Crystal violet lactone

  1552-42-7 | Κρυσταλλική βιολετί λακτόνη

 • 25597-16-4 | Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate

  25597-16-4 | 4,4,4-τριφθοροκοκονικό αιθύλιο

 • 16179-97-8 | 2-Pyridylacetic acid hydrochloride

  16179-97-8 | Υδροχλωρικό 2-πυριδυλοξικό οξύ

 • 533-75-5 | Tropolone

  533-75-5 | Τροπολόνη

 • 23384-22-7 | N-(2,4-difluorophenyl)-1,1,1-trifluoromethane sulfonamide

  23384-22-7 | Ν- (2,4-διφθοροφαινυλ) -1,1,1-τριφλ ...

 • 4549-33-1 | 1,9-Dibromononane

  4549-33-1 | 1,9-διβρωμονονάνιο

 • 4549-32-0 | 1,8-Dibromooctane

  4549-32-0 | 1,8-διβρωμοοκτάνιο

 • 1633-82-5 | 3-Chloropropanesulfonyl chloride

  1633-82-5 | 3-Χλωροπροπανοσουλφονυλοχλωρίδιο

 • 1622-32-8 | 2-Chloroethanesulfonyl chloride

  1622-32-8 | 2-Χλωροαιθανοσουλφονυλοχλωρίδιο

 • 27603-25-4 | 2-Methanesulfonyl-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole

  27603-25-4 | 2-μεθανοσουλφονυλ-5- (τριφθορομεθ ...

 • 82911-69-1 | Fmoc-Osu

  82911-69-1 | Fmoc-Osu

 • 143238-38-4 | 1-Boc-piperazineacetate

  143238-38-4 | 1-Βοο-πιπεραζινοξικό οξύ

 • 532-24-1 | Tropinone

  532-24-1 | Τροπινόνη

 • 332-77-4 | 2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran

  332-77-4 | 2,5-διμεθοξυ-2,5-διυδροφουράνιο

 • 696-59-3 | 2,5-Dimethoxytetrahydrofuran

  696-59-3 | 2,5-διμεθοξυτετραϋδροφουράνιο

 • 13433-00-6 | Diethyl aminomalonate hydrochloride

  13433-00-6 | Υδροχλωρικό διαιθυλ αμινομαλονικό

 • 124750-51-2 | 5-(4′-Bromomethyl-1,1′-biphenyl-2-yl)-1-triphenylmethyl-1H-tetrazole

  124750-51-2 | 5- (4′-βρωμομεθυλ-1,1 ′ ...

 • 114772-38-2 | 4′-Bromomethylbiphenyl-2-carboxylic acid methyl ester

  114772-38-2 | 4′-βρωμομεθυλδιφαινυλ-2-ca ...

 • 552-89-6 | 2-Nitrobenzaldehyde

  552-89-6 | 2-Νιτροβενζαλδεϋδη

 • 93413-76-4 | 1-[Cyano-(p-methoxyphenyl)methyl]cyclohexanol

  93413-76-4 | 1- [Κυανο- (ρ-μεθοξυφαινυλο) μεθυλο] γ ...

 • 137863-17-3 | Valsartan Methyl Ester

  137863-17-3 | Valsartan Methyl Ester

 • 144701-48-4 | Telmisartan

  144701-48-4 | Telmisartan

 • 137862-53-4 | Valsartan

  137862-53-4 | Βαλσαρτάνη

 • 2103-57-3 | 2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde

  2103-57-3 | 2,3,4-τριμεθοξυβενζαλδεϋδη

 • 544-31-0 | Palmitoylethanolamide (PEA)

  544-31-0 | Παλμιτοϋλαιθανολαμίδιο (PEA)

 • 19715-19-6 | 3,5-Di-t-butyl-2-hydroxybenzoicacid

  19715-19-6 | 3,5-δι-τ-βουτυλ-2-υδροξυβενζοϊκό οξύ

 • 1421-49-4 | 3,5-Bis-tert-butyl-4-hydroxybenzoicacid

  1421-49-4 | 3,5-δις-τριτ-βουτυλο-4-υδροξυβενζοϊκό ...

 • 499-44-5 | Hinokitiol

  499-44-5 | Hinokitiol

 • 14813-01-5 | 1-Benzyl-3-piperidinol

  14813-01-5 | 1-βενζυλ-3-πιπεριδινόλη

 • 2540-99-0 | 3,3′,4,4′-Diphenylsulfonetetracarboxylic dianhydride

  2540-99-0 | 3,3 ′, 4,4′-διφαινυλσουλφο ...

 • 4073-98-7 | 4,4′-Methylenebis(2,6-dimethylaniline)

  4073-98-7 | 4,4′-Methylenebis (2,6-διμεθυ ...

 • 4045-44-7 | 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene

  4045-44-7 | 1,2,3,4,5-Πενταμεθυλοκυκλοπενταδιένιο

 • 55094-52-5 | 2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribono-1,4-lactone

  55094-52-5 | 2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribono-1,4-la ...

 • 3613-30-7 | 7-Methoxy-3,7-dimethyloctanal

  3613-30-7 | 7-μεθοξυ-3,7-διμεθυλοκταντάλη

 • 40516-57-2 | 4-(Chloromethyl)-2-isopropylthiazole

  40516-57-2 | 4- (Χλωρομεθυλ) -2-ισοπροπυλοθειαζόλη

 • 2081-44-9 | Tetrahydro-4-pyranol

  2081-44-9 | Τετραϋδρο-4-πυρανόλη

 • 624-92-0 | Dimethyl disulfide

  624-92-0 | Διμεθυλο δισουλφίδιο

 • 613-51-4 | 7-Nitroquinoline

  613-51-4 | 7-Νιτροκινολίνη

 • 1191237-69-0 | GS-441524

  1191237-69-0 | GS-441524

 • 502-49-8 | Cyclooctanone

  502-49-8 | Κυκλοοκτανόνη

 • 334008-97-8 | 6,6′-(9-Fluorenylidene)bis(2-naphthyloxyethanol)

  334008-97-8 | 6,6 ′ - (9-φθορενυλιδένιο) δις (...

 • 6704-31-0 | 3-Oxetanone

  6704-31-0 | 3-Οξετανόνη

 • 126930-72-1 | 1-Bromo-4-dodecylbenzene

  126930-72-1 | 1-Βρωμο-4-δωδεκυλοβενζόλιο

 • 934557-66-1 | 9,9-Bis(6-hydroxy-2-naphthyl)fluorene

  934557-66-1 | 9,9-δις (6-υδροξυ-2-ναφθυλο) φθορο ...

 • 27960-59-4 | trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride

  27960-59-4 | trans-4-αμινοκυκλοεξανοκαρβοξυλικό ...

 • 61367-07-5 | Methyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride

  61367-07-5 | Μεθυλ 4-αμινοκυκλοεξανοκαρβοξυλα ...

 • 53292-89-0 | cis-4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid

  53292-89-0 | cis-4- (tert-βουτοξυκαρβονυλαμινο) cy ...

 • 146307-51-9 | Methyl trans-4-(tert-butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylate

  146307-51-9 | Μεθυλ trans-4- (τριτ.-βουτοξυ-άνθρακας ...

 • 239074-29-4 | (trans-4-Hydroxymethylcyclohexyl)carbamic acid tert-butyl ester

  239074-29-4 | (trans-4-υδροξυμεθυλοκυκλοεξύλιο) ...

 • 5453-67-8 | Dimethyl 2,6-pyridinedicarboxylate

  5453-67-8 | 2,6-πυριδινοδικαρβοξυλικό διμεθύλιο

 • 30529-70-5 | 2-Chloro-6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid

  30529-70-5 | 2-χλωρο-6-μεθυλ-3-πυριδινοκαρβοξυ ...

 • 93-60-7 | Methyl nicotinate

  93-60-7 | Νικοτινικό μεθύλιο

 • 23579-92-2 | 2-(Methoxymethyl)pyridine

  23579-92-2 | 2- (Μεθοξυμεθυλ) πυριδίνη

 • 100868-46-0 | 3,5-Dichloro-4-methylpyridine

  100868-46-0 | 3,5-Διχλωρο-4-μεθυλοπυριδίνη

 • 31430-47-4 | 2-Amino-4-methyl-3,5-dichloropyridine

  31430-47-4 | 2-Αμινο-4-μεθυλ-3,5-διχλωροπυριδίνη

 • 1198319-36-6 | 3-Bromo-5-chloro-6-methylpyridin-2-amine

  1198319-36-6 | 3-βρωμο-5-χλωρο-6-μεθυλοπυριδίνη ...

 • 22137-52-6 | 2-Amino-6-methyl-3,5-dichloropyridine

  22137-52-6 | 2-Αμινο-6-μεθυλ-3,5-διχλωροπυριδίνη

 • 98121-41-6 | 2-Amino-3,5-dichloropyridine

  98121-41-6 | 2-Αμινο-3,5-διχλωροπυριδίνη

 • 31430-41-8 | 3-chloro-5-methylpyridin-2-amine

  31430-41-8 | 3-χλωρο-5-μεθυλοπυριδιν-2-αμίνη

 • 20712-16-7 | 5-chloro-3-methylpyridin-2-amine

  20712-16-7 | 5-χλωρο-3-μεθυλοπυριδιν-2-αμίνη

 • 36936-23-9 | 5-Chloro-6-methylpyridin-2-amine

  36936-23-9 | 5-χλωρο-6-μεθυλοπυριδιν-2-αμίνη

 • 41711-38-0 | 3,5-Bis(chloromethyl)pyridine

  41711-38-0 | 3,5-δις (χλωρομεθυλ) πυριδίνη

 • 628-13-7 | Pyridine hydrochloride

  628-13-7 | Υδροχλωρική πυριδίνη

 • 3099-30-7 | 2-Methyl-6-chloromethylpyridine hydrochloride

  3099-30-7 | 2-μεθυλ-6-χλωρομεθυλοπυριδίνη υδ ...

 • 22889-78-7 | 4-Amino-3,5-dichloropyridine

  22889-78-7 | 4-Αμινο-3,5-διχλωροπυριδίνη

 • 55422-79-2 | 2,6-Dichloromethylpyridine hydrochloride

  55422-79-2 | Υδροχλωρική 2,6-διχλωρομεθυλοπυριδίνη ...

 • 1822-51-1 | 4-Picolyl chloride hydrochloride

  1822-51-1 | Υδροχλωρική 4-πικολυλοχλωρίδιο

 • 6959-48-4 | 3-Picolyl chloride hydrochloride

  6959-48-4 | Υδροχλωρική 3-Picolyl chloride

 • 6959-47-3 | 2-Picolyl chloride hydrochloride

  6959-47-3 | Υδροχλωρική 2-πικολυλοχλωρίδιο

 • 56960-76-0 | 3-Chloro-4-methylpyridin-2-amine

  56960-76-0 | 3-χλωρο-4-μεθυλοπυριδιν-2-αμίνη

 • 1007089-84-0 | 3-(Chloromethyl)-5-methylpyridine hydrochloride

  1007089-84-0 | 3- (Χλωρομεθυλ) -5-μεθυλοπυριδίνη ...

 • 370104-72-6 | 5-Chloropyridine-2-carboxamide

  370104-72-6 | 5-Χλωροπυριδίνη-2-καρβοξαμίδιο

 • 3430-16-8 | 3-Bromo-5-methylpyridine

  3430-16-8 | 3-βρωμο-5-μεθυλοπυριδίνη

 • 1355357-49-1 | (2R,3R,4R,5R)-2-(4-aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl)-3,4-bis(benzyloxy)-5-((benzyloxy)methyl)tetrahydrofuran-2-carbonitrile

  1355357-49-1 | (2R, 3R, 4R, 5R) -2- (4-αμινοπυρρολο [...

 • 90145-48-5 | 5-Bromopyridine-2-carboxamide

  90145-48-5 | 5-βρωμοπυριδίνη-2-καρβοξαμίδιο

 • 181308-57-6 | (trans-4-Formylcyclohexyl)carbamic acid tert-butyl ester

  181308-57-6 | (trans-4-φορμυλοκυκλοεξυλ) καρβαμ ...

 • 23761-23-1 | 3-Oxocyclobutanecarboxylic acid

  23761-23-1 | 3-οξοκυκλοβουτανοκαρβοξυλικό οξύ

 • 169833-70-9 | 3-Amino-6-bromo-2-chloropyridine

  169833-70-9 | 3-αμινο-6-βρωμο-2-χλωροπυριδίνη

 • 695-95-4 | Methyl 3-oxocyclobutanecarboxylate

  695-95-4 | 3-οξοκυκλοβουτανοκαρβοξυλικό μεθύλιο

 • 1036260-25-9 | 3-Aminocyclobutanol hydrochloride

  1036260-25-9 | Υδροχλωρική 3-αμινοκυκλοβουτανόλη

 • 3685-25-4 | trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid

  3685-25-4 | trans-4-αμινοκυκλοεξανοκαρβοξυλικό ...

 • 62456-15-9 | trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid methyl ester

  62456-15-9 | trans-4-αμινοκυκλοεξανοκαρβοξυλικό ...

 • 87121-89-9 | Methyl 3-oxocyclobutanecarboxylate

  87121-89-9 | 3-οξοκυκλοβουτανοκαρβοξυλικό μεθύλιο

 • 84539-34-4 | 4-Amino-3,5-dibromopyridine

  84539-34-4 | 4-Αμινο-3,5-διβρωμοπυριδίνη

 • 1467-84-1 | trans-4-Aminocyclohexanemethanol

  1467-84-1 | trans-4-αμινοκυκλοεξανομεθανόλη

 • 145549-76-4 | tert-Butyl 3-oxocyclobutanecarboxylate

  145549-76-4 | τριτ.-βουτυλο 3-οξοκυκλοβουτανοκαρβοξ ...

 • 4640-44-2 | 3-Aminocyclobutanol

  4640-44-2 | 3-αμινοκυκλοβουτανόλη

 • 17205-02-6 | Ethyl 3-hydroxycyclobutanecarboxylate

  17205-02-6 | 3-υδροξυκυκλοβουτανοκαρβοξυλικό αιθύλιο

 • 681128-38-1 | Ethyl 3,3-difluorocyclobutanecarboxylate

  681128-38-1 | Αιθυλ 3,3-διφθοροκυκλοβουτανοκαρβ ...

 • 1234616-13-7 | Methyl 3,3-difluorocyclobutanecarboxylate

  1234616-13-7 | Μεθυλ 3,3-διφθοροκυκλοβουτανέκα ...

 • 194788-10-8 | 3-HYDROXYCYCLOBUTANECARBOXYLIC ACID

  194788-10-8 | 3-ΥΔΡΟΞΥΚΥΚΛΟΒΟΥΤΑΝΟΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟ ΟΞΥ

 • 4934-99-0 | Methyl 3-hydroxycyclobutanecarboxylate

  4934-99-0 | 3-υδροξυκυκλοβουτανοκαρβοξυλικό μεθύλιο

 • 107496-54-8 | 3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid

  107496-54-8 | 3,3-Διφθοροκυκλοβουτανοκαρβοξυλικό ...

 • 154748-49-9 | tert-Butyl 3-oxocyclobutylcarbamate

  154748-49-9 | τριτ-βουτυλο 3-οξοκυκλοβουτυλοκαρβαμικό άλας

 • 6026-86-4 | 5-Oxopentanoic acid methyl ester

  6026-86-4 | Μεθυλεστέρας 5-οξοπεντανοϊκού οξέος

 • 3990-05-4 | ethyl 7-oxoheptanoate

  3990-05-4 | 7-οξοεπτανοϊκός αιθυλεστέρας

 • 91872-10-5 | 2-Amino-3,5-dibromo-6-methylpyridine

  91872-10-5 | 2-Αμινο-3,5-διβρωμο-6-μεθυλοπυριδίνη

 • 637031-93-7 | 3,3-Difluorocyclobutanamine hydrochloride

  637031-93-7 | 3,3-Διφθοροκυκλοβουταναμίνη

 • 35376-00-2 | methyl 7-oxoheptanoate

  35376-00-2 | 7-οξοεπτανοϊκός μεθυλεστέρας

 • 24435-45-8 | (S)-3,3,3-TRIFLUORO-2-HYDROXY-2-METHYLPROPIONIC ACID

  24435-45-8 | (S) -3,3,3-TRIFLUORO-2-HYDROXY-2-ME ...

 • 922500-91-2 | Ethyl 2-(oxetan-3-ylidene)acetate

  922500-91-2 | 2- (οξαταν-3-υλιδενο) οξικός αιθυλεστέρας

 • 27983-42-2 | Ethyl 6-oxohexanoate

  27983-42-2 | 6-οξοεξανοϊκό αιθύλιο

 • 123387-72-4 | N-Boc-(Methylamino)acetaldehyde

  123387-72-4 | Ν-Βοο- (Μεθυλαμινο) ακεταλδεϋδη

 • 6654-36-0 | Methyl 6-oxohexanoate

  6654-36-0 | 6-οξοεξανοϊκό μεθύλιο

 • 22668-36-6 | Pentanoic acid, 5-oxo-, ethyl ester

  22668-36-6 | Πεντανοϊκό οξύ, 5-οξο-, αιθυλεστέρας

 • 44864-47-3 | (R)-3,3,3-TRIFLUORO-2-HYDROXY-2-METHYLPROPIONIC ACID

  44864-47-3 | (R) -3,3,3-TRIFLUORO-2-HYDROXY-2-ME ...

 • 1092286-30-0 | 5-Chloro-2-methyl-3-pyridinecarboxylic acid

  1092286-30-0 | 5-χλωρο-2-μεθυλο-3-πυριδινοκαρβ ...

 • 374-35‐6 | 3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic Acid

  374-35‐6 | 3,3,3-τριφθορο-2-υδροξυ-2-μεθυλ ...

 • 886365-43-1 | 5-Bromo-2-Carboxy-3-Methylpyridine

  886365-43-1 | 5-βρωμο-2-καρβοξυ-3-μεθυλοπυριδίνη

 • 222550-60-9 | (S)-N-ethylalanine Methyl ester

  222550-60-9 | (S) -Ν-αιθυλαλανίνη Μεθυλεστέρας

 • 3430-29-3 | 2-Amino-3,5-dibromo-4-methylpyridine

  3430-29-3 | 2-Αμινο-3,5-διβρωμο-4-μεθυλοπυριδίνη

 • 90600-06-9 | N-ethyl-L-Valine

  90600-06-9 | Ν-αιθυλ-L-βαλίνη

 • 1185293-13-3 | 1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride

  1185293-13-3 | 1-Αιθυλ-3-μεθυλ-1Η-πυραζολ-4-αμμ ...

 • 54221-93-1 | 2,6-Dimethylisonicotinic acid

  54221-93-1 | 2,6-Διμεθυλισονικοτινικό οξύ

 • 1050501-88-6 | 2-bromo-6-chloropyridin-3-amine

  1050501-88-6 | 2-βρωμο-6-χλωροπυριδιν-3-αμίνη

 • 41110-29-6 | Methyl 3-methylpyrazine-2-carboxylate

  41110-29-6 | 3-μεθυλοπυραζινο-2-καρβοξυλικό μεθύλιο

 • 871115-32-1 | tert-Butyl4-amino-4-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate

  871115-32-1 | tert-βουτυλ 4-αμινο-4- (αμινομεθυλ) ...

 • 41110-28-5 | 3-Methylpyrazine-2-carboxylic acid

  41110-28-5 | 3-μεθυλοπυραζινο-2-καρβοξυλικό οξύ

 • 5521-55-1 | 5-Methyl-2-pyrazinecarboxylic acid

  5521-55-1 | 5-Μεθυλ-2-πυραζινοκαρβοξυλικό οξύ

 • 37972-69-3 | 6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid

  37972-69-3 | 6-υδροξυπυριδαζίνη-3-καρβοξυλικό οξύ

 • 5521-58-4 | 5-Methylpyrazin-2-Amine

  5521-58-4 | 5-μεθυλοπυραζιν-2-αμίνη

 • 947763-34-0 | 1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-amine

  947763-34-0 | 1-Αιθυλ-3-μεθυλ-1Η-πυραζολ-4-αμίνη

 • 63001-30-9 | Methyl 6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylate

  63001-30-9 | 6-οξο-1,6-διυδροπυριδαζίνη μεθυλίου ...

 • 63001-31-0 | Ethyl 6-hydroxypyridazine-3-carboxylate

  63001-31-0 | Αιθυλ 6-υδροξυπυριδαζίνη-3-καρβοξυ ...

 • 3680-71-5 | Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ol

  3680-71-5 | Pyrrolo [2,3-d] πυριμιδιν-4-όλη

 • 29976-20-3 | 3,5-Dibromo-2,4-dimethylpyridine

  29976-20-3 | 3,5-διβρωμο-2,4-διμεθυλοπυριδίνη

 • 3680-69-1 | 4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine

  3680-69-1 | 4-χλωρο-7Η-πυρρολο [2,3-d] πυριμιδίνη

 • 65202-50-8 | Methyl 6-chloropyridazine-3-carboxylate

  65202-50-8 | Μεθυλ 6-χλωροπυριδαζινο-3-καρβοξυ ...

 • 75680-92-1 | 6-Chloro-pyridazine-3-carboxylic acid ethyl ester

  75680-92-1 | 6-χλωρο-πυριδαζίνη-3-καρβοξυλικό ...

 • 214531-77-8 | Cyclopentanecarboxylic acid, 3-acetyl-, methyl ester (9CI)

  214531-77-8 | Κυκλοπεντανοκαρβοξυλικό οξύ, 3-ac ...

 • 5096-73-1 | 6-Chloropyridazine-3-carboxylic acid

  5096-73-1 | 6-Χλωροπυριδαζινο-3-καρβοξυλικό οξύ

 • 66346-83-6 | 6-Chloropyridazine-3-carboxamide

  66346-83-6 | 6-Χλωροπυριδαζίνη-3-καρβοξαμίδιο

 • 497-38-1 | Norcamphor

  497-38-1 | Νόρκαμπορ

 • 73619-57-5 | 6-Methylpyridazin-3-one

  73619-57-5 | 6-μεθυλοπυριδαζιν-3-όνη

 • 502-42-1 | Cycloheptanone

  502-42-1 | Κυκλοεπτανόνη

 • 5597-27-3 | 3-Methylene-2-norbornanone

  5597-27-3 | 3-μεθυλενο-2-νορβορνανόνη

 • 609-14-3 | Ethyl 2-methylacetoacetate

  609-14-3 | 2-μεθυλοακετοξικός αιθυλεστέρας

 • 454-31-9 | Tetrahydro-4H-pyran-4-one

  454-31-9 | Τετραϋδρο-4Η-πυραν-4-όνη

 • 23356-96-9 | L-Prolinol

  23356-96-9 | L-προλινόλη

 • 717843-56-6 | 3-Bromo-2-methoxy-5-methylpyridine

  717843-56-6 | 3-βρωμο-2-μεθοξυ-5-μεθυλοπυριδίνη

 • 54458-61-6 | 2,3,4,5-Tetramethylcyclopent-2-enone

  54458-61-6 | 2,3,4,5-τετραμεθυλοκυκλοπεντ-2-ενόνη

 • 760207-87-2 | 5-Bromo-2-methoxy-3-methylpyridine

  760207-87-2 | 5-βρωμο-2-μεθοξυ-3-μεθυλοπυριδίνη

 • 29943-42-8 | Tetrahydro-4H-pyran-4-one

  29943-42-8 | Τετραϋδρο-4Η-πυραν-4-όνη

 • 17117-19-0 | 3-Bromo-2,5-dimethylpyridine

  17117-19-0 | 3-βρωμο-2,5-διμεθυλοπυριδίνη

 • 55849-30-4 | 5-Bromo-2-ethoxypyridine

  55849-30-4 | 5-βρωμο-2-αιθοξυπυριδίνη

 • 267401-33-2 | (R)-2-acetaMido-2-(2-fluorophenyl)propanoic acid

  267401-33-2 | (R) -2-ακεταΜιδο-2- (2-φθοροφαινυλ ...

 • 13472-85-0 | 2-Methoxy-5-bromopyridine

  13472-85-0 | 2-μεθοξυ-5-βρωμοπυριδίνη

 • 27063-90-7 | 5-Bromo-2,3-dimethylpyridine

  27063-90-7 | 5-βρωμο-2,3-διμεθυλοπυριδίνη

 • 209963-05-3 | (2S)-2-Amino-2-(3-bromophenyl)ethanol

  209963-05-3 | (2S) -2-αμινο-2- (3-βρωμοφαινυλ) αιθ ...

 • 209963-04-2 | (R)-b-AMino-3-broMo-benzeneethanol

  209963-04-2 | (R) -b-AMino-3-broMo-benzeneethanol

 • 663611-73-2 | (2S)-2-AMino-2-(3-chlorophenyl)ethan-1-ol

  663611-73-2 | (2S) -2-Αμινο-2- (3-χλωροφαινυλ) et ...

 • 926291-77-2 | (R)-2-Amino-2-(3-chlorophenyl)ethanol

  926291-77-2 | (R) -2-αμινο-2- (3-χλωροφαινυλ) αιθ ...

 • 130369-36-7 | (3-Oxocyclobutyl)carbamic acid benzyl ester

  130369-36-7 | (3-οξοκυκλοβουτυλο) καρβαμικό οξύ είναι ...

 • 15963-40-3 | 3-Methylenecyclobutanecarboxylic acid methyl ester

  15963-40-3 | 3-μεθυλενοκυκλοβουτανοκαρβοξυλικό ...

 • 51639-58-8 | N-Ethyl-2-pyridinemethanamine

  51639-58-8 | Ν-αιθυλ-2-πυριδινομεθαναμίνη

 • 3430-23-7 | 4-Methyl-3,5-dibromopyridine

  3430-23-7 | 4-μεθυλ-3,5-διβρωμοπυριδίνη

 • 197244-91-0 | 1-[[[(1,1-Dioxidobenzo[b]thien-2-yl)methoxy]carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione

  197244-91-0 | 1 - [[[(1,1-Dioxidobenzo [b] thien-2 -...

 • 1158098-73-7 | 3-[(tert-Butylsulfinyl)imino]oxetan

  1158098-73-7 | 3 - [(τριτ-βουτυλοσουλφινυλ) ιμινο] οξετάνη

 • 26272-85-5 | 3-iodooxetane

  26272-85-5 | 3-ιωδοοξετάνιο

 • 1535-65-5 | Difluoromethyl phenyl sulfone

  1535-65-5 | Διφθορομεθυλοφαινυλοσουλφόνη

 • 39267-79-3 | 3-Bromo-oxetane

  39267-79-3 | 3-βρωμο-οξετάνιο

 • 1535-67-7 | [(difluoromethyl)thio]benzene

  1535-67-7 | [(διφθορομεθυλ) θειο] βενζόλιο

 • 3430-18-0 | 2,5-Dibromo-3-methylpyridine

  3430-18-0 | 2,5-διβρωμο-3-μεθυλοπυριδίνη

 • 10373-78-1 | DL-Bornane-2,3-dione

  10373-78-1 | DL-Bornane-2,3-διόνη

 • 7748-36-9 | Oxetan-3-ol

  7748-36-9 | Οξετάνη-3-όλη

 • 172023-97-1 | 3-Bromo-5-trifluoromethylbenzyl alcohol

  172023-97-1 | 3-βρωμο-5-τριφθορομεθυλβενζυλ ...

 • 7143-82-0 | 6-METHYL-2,3-DIHYDROPYRIDAZIN-3-ONE HYDRATE

  7143-82-0 | 6-ΜΕΘΥΛ-2,3-DIHYDROPYRIDAZIN-3-ONE ...

 • 38041-19-9 | 4-Aminotetrahydropyran

  38041-19-9 | 4-Αμινοτετραϋδροπυράνη

 • 114012-41-8 | 3-Oxetanecarboxylicacid

  114012-41-8 | 3-Οξετανικοκαρβοξυλικό οξύ

 • 1678-68-8 | trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid ethyl ester

  1678-68-8 | trans-4-αμινοκυκλοεξανοκαρβοξυλικό ...

 • 3430-15-7 | 2,3,5-Tribromo-6-methylpyridine

  3430-15-7 | 2,3,5-Tribromo-6-μεθυλοπυριδίνη

 • 791061-00-2 | 3,3-Difluorocyclobutanamine

  791061-00-2 | 3,3-Διφθοροκυκλοβουταναμίνη

 • 1035374-20-9 | 3-Aminocyclobutanone hydrochloride

  1035374-20-9 | Υδροχλωρική 3-αμινοκυκλοβουτανόνη

 • 79110-05-7 | 1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)ethan-1-one

  79110-05-7 | 1- (2-φθορο-5-νιτροφαινυλ) αιθαν-1-όνη

 • 2084-28-8 | trans-Ethyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride

  2084-28-8 | trans-αιθυλ 4-αμινοκυκλοεξανοκαρβο ...

 • 1457976-12-3 | 2-Propanesulfinamide, N-[1-(5-bromo-2-fluorophenyl)ethylidene]-2-methyl-, [N(E)]-

  1457976-12-3 | 2-προπανοσουλφινοναμίδιο, N- [1- (5-br ...

 • 1311388-01-8 | 2-Propanesulfinamide, N-[1-(2-fluoro-5-nitrophenyl)ethylidene]-2-methyl-

  1311388-01-8 | 2-προπανοσουλφινοναμίδιο, N- [1- (2-fl ...

 • 1022159-15-4 | tert-butyl (1r,4r)-4-aminocyclohexane-1-carboxylate

  1022159-15-4 | tert-βουτυλο (1r, 4r) -4-αμινοκυκλο ...

 • 21543-49-7 | 2-Chloro-5-hydroxymethylpyridine

  21543-49-7 | 2-χλωρο-5-υδροξυμεθυλοπυριδίνη

 • 1075230-62-4 | [N(E),S(R)]-N-[1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)ethylidene]-2-methyl-2-propanesulfinamide

  1075230-62-4 | [N (E), S (R)] - N- [1- (2-Fluoro-5-nit ...

 • 477535-41-4 | 3-Bromo-5-trifluoromethylbenzaldehyde

  477535-41-4 | 3-βρωμο-5-τριφθορομεθυλοβενζαλίδιο ...

 • 328-67-6 | 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid

  328-67-6 | 3-βρωμο-5- (τριφθορομεθυλ) βενζοϊκό οξύ

 • 1956389-81-3 | tert-butyl (1r,4r)-4-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride

  1956389-81-3 | tert-βουτυλο (1r, 4r) -4-αμινοκυκλο ...

 • 3399-22-2 | Dimethyl trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate

  3399-22-2 | Διμεθυλ trans-1,4-κυκλοεξανοδικό ...

 • 15177-67-0 | trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid monomethyl ester

  15177-67-0 | trans-1,4-Κυκλοεξανοδικαρβοξυλικό ...

 • 198477-89-3 | 1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone

  198477-89-3 | 1- (5-βρωμο-2-φθοροφαινυλ) αιθανόνη

 • 102074-19-1 | 5-Methyl-3-pyridinemethanol

  102074-19-1 | 5-μεθυλ-3-πυριδινομεθανόλη

 • 1346145-51-4 | 2-Propanesulfinamide, N-[1-(5-bromo-2-fluorophenyl)ethylidene]-2-methyl-, [N(E),S(R)]-

  1346145-51-4 | 2-προπανοσουλφινοναμίδιο, N- [1- (5-br ...

 • 350597-49-8 | 5-Chloro-2-methylpyridine-3-carboxylic acid methyl ester

  350597-49-8 | 5-χλωρο-2-μεθυλοπυριδινο-3-καρβο ...

 • 1457976-11-2 | 2-Propanesulfinamide, N-[1-(5-bromo-2-fluorophenyl)ethylidene]-2-methyl-, [N(E),S(R)]-

  1457976-11-2 | 2-προπανοσουλφινοναμίδιο, N- [1- (5-br ...

 • 142896-15-9 | 2,6-Dimethylpyridine-4-carboxylic acid methyl ester

  142896-15-9 | 2,6-διμεθυλοπυριδινο-4-καρβοξυλικό ...

 • 23079-73-4 | 3-Bromo-2,4,6-trimethylpyridine

  23079-73-4 | 3-βρωμο-2,4,6-τριμεθυλοπυριδίνη

 • 242475-26-9 | alpha-Amino-3-(trifluoromethyl)benzeneacetic acid

  242475-26-9 | η άλφα-αμινο-3- (τριφθορομεθυλ) είναι ...

 • 107018-39-3 | Ethyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoate

  107018-39-3 | Αιθυλ 2-υδροξυ-2- (τριφθορομεθυ ...

 • 926291-64-7 | CarbaMic acid, N-[(1R)-1-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]-, 1,1-diMethylethyl ester

  926291-64-7 | CarbaMic acid, N - [(1R) -1- (3-χλωρο ...

 • 926643-26-7 | [1-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]carbaMic acid tert-butyl ester

  926643-26-7 | [1- (3-Χλωροφαινυλ) -2-υδροξυαιθυλ ...

 • 1262860-78-5 | (R)-3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methyl-propionic acid ethyl ester

  1262860-78-5 | (R) -3,3,3-τριφθορο-2-υδροξυ-2 -...

 • 1379546-46-9 | CarbaMic acid, N-[(1S)-1-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]-, 1,1-diMethylethyl ester

  1379546-46-9 | CarbaMic acid, N - [(1S) -1- (3-χλωρο ...

 • 7292-71-9 | alpha-Amino-3-chlorophenylacetic acid

  7292-71-9 | άλφα-αμινο-3-χλωροφαινυλοξικό οξύ

 • 197785-84-5 | (S)-3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methyl-propionic acid ethyl ester

  197785-84-5 | (S) -3,3,3-τριφθορο-2-υδροξυ-2-μ ...

 • 380610-92-4 | Carbamic acid, [(1R)-1-(3-bromophenyl)-2-hydroxyethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI)

  380610-92-4 | Καρβαμικό οξύ, [(1R) -1- (3-βρωμοφ ...

 • 1213572-60-1 | (2R)-2-amino-2-(2-fluorophenyl)propanoic acid-hcl

  1213572-60-1 | (2R) -2-αμινο-2- (2-φθοροφαινυλ) ρ ...

 • 62961-64-2 | Diisopropyl D-tartrate

  62961-64-2 | D-τρυγικό διισοπροπύλιο

 • 910308-92-8 | (S)-b-(Boc-aMino)-3-broMobenzeneethanol

  910308-92-8 | (S) -b- (Boc-aMino) -3-broMobenzenee ...

 • 196929-78-9 | (R)-(+)-2Methyl-2-Propanesulfinamide

  196929-78-9 | (R) - (+) - 2μεθυλ-2-προπανοσουλφιναμίδιο

 • 188586-75-6 | b-AMino-3-broMobenzeneethanol

  188586-75-6 | b-AMino-3-broMobenzene αιθανόλη

 • 35963-20-3 | (1R)-(-)-10-Camphorsulfonic acid

  35963-20-3 | (1R) - (-) - 10-καμφοροσουλφονικό οξύ

 • 79422-73-4 | 2-Amino-2-(3-bromophenyl)acetic acid

  79422-73-4 | 2-αμινο-2- (3-βρωμοφαινυλο) οξικό οξύ

 • 3144-16-9 | D-Camphorsulfonic acid

  3144-16-9 | D-Καμφοροσουλφονικό οξύ

 • 29976-56-5 | 3,5-Dibromo-2,4,6-trimethylpyridine

  29976-56-5 | 3,5-διβρωμο-2,4,6-τριμεθυλοπυριδίνη

 • 4021-08-3 | 4-Methylpyridine-2-carboxylic acid

  4021-08-3 | 4-μεθυλοπυριδινο-2-καρβοξυλικό οξύ

 • 100910-66-5 | 5-Methylpyridine-3-carboxaldehyde

  100910-66-5 | 5-μεθυλοπυριδινο-3-καρβοξαλδεϋδη

 • 179811-63-3 | (R)-3-chlorophenylglycinol

  179811-63-3 | (R) -3-χλωροφαινυλογλυκινόλη

 • 117846-58-9 | 3,5-Dimethyl-2,6-dibromopyridine

  117846-58-9 | 3,5-διμεθυλ-2,6-διβρωμοπυριδίνη

 • 620616-08-2 | Benzeneethanol, β-aMino-3-chloro-, hydrochloride (11), (βS)-

  620616-08-2 | Βενζολοαιθανόλη, β-αΜινο-3-χλωρο -...

 • 26961-27-3 | 2-Amino-4,5-dimethoxybenzonitrile

  26961-27-3 | 2-αμινο-4,5-διμεθοξυβενζονιτρίλιο

 • 1122-72-1 | 6-Methylpyridine-2-carboxaldehyde

  1122-72-1 | 6-μεθυλοπυριδινο-2-καρβοξαλδεϋδη

 • 92992-85-3 | 3,5-Dimethyl-2-bromopyridine

  92992-85-3 | 3,5-διμεθυλ-2-βρωμοπυριδίνη

 • 934-60-1 | 6-Methyl-2-pyridinecarboxylic acid

  934-60-1 | 6-Μεθυλ-2-πυριδινοκαρβοξυλικό οξύ

 • 23100-12-1 | 2-Chloro-5-pyridinecarboxaldehyde

  23100-12-1 | 2-χλωρο-5-πυριδινοκαρβοξαλδεϋδη

 • 1245623-78-2 | Benzeneethanol, β-aMino-3-chloro-, hydrochloride (11), (βR)-

  1245623-78-2 | Βενζολοαιθανόλη, β-αΜινο-3-χλωρο ...

 • 393516-82-0 | 2,5,6-Tribromo-3-methylpyridine

  393516-82-0 | 2,5,6-Τριβρωμο-3-μεθυλοπυριδίνη

 • 2095772-98-6 | (S)-2-Amino-2-(3-bromophenyl)ethanol hydrochloride

  2095772-98-6 | (S) -2-Αμινο-2- (3-βρωμοφαινυλ) αιθ ...

 • 1403937-64-3 | 2-Naphthalenecarboxylic acid,6-[[4-[(1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]butyll]oxy]-

  1403937-64-3 | 2-Ναφθαλενοκαρβοξυλικό οξύ, 6 - [...

 • 38749-87-0 | 2-Methyl-3,5-dibromopyridine

  38749-87-0 | 2-μεθυλ-3,5-διβρωμοπυριδίνη

 • 7647-10-1 | Palladium chloride

  7647-10-1 | Χλωριούχο παλλάδιο

 • 38185-55-6 | 2-Amino-5-bromo-3-chloropyridine

  38185-55-6 | 2-Αμινο-5-βρωμο-3-χλωροπυριδίνη

 • 1193-92-6 | 3-Pyridinealdoxime

  1193-92-6 | 3-Πυριδινοαλδοξίμη

 • 13965-03-2 | Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride

  13965-03-2 | Δις (τριφαινυλοφωσφίνη) παλλάδιο (Ι ...

 • 14221-01-3 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium

  14221-01-3 | Τετρακίς (τριφαινυλοφωσφίνη) παλλάδιο

 • 26163-03-1 | 2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine

  26163-03-1 | 2-Αμινο-3-βρωμο-5-χλωροπυριδίνη

 • 12107-56-1 | Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II)

  12107-56-1 | Dichloro (1,5-κυκλοοκταδιένιο) ...

 • 15956-28-2 | Rhodium(II) acetate dimer

  15956-28-2 | Διμερές οξικού ροδίου (II)

 • 98198-48-2 | 2-Amino-5-Bromo-4-Methylpyridine

  98198-48-2 | 2-αμινο-5-βρωμο-4-μεθυλοπυριδίνη

 • 13258-63-4 | 4-(2-Aminoethyl)pyridine

  13258-63-4 | 4- (2-αμινοαιθυλ) πυριδίνη

 • 873-69-8 | 2-Pyridinealdoxime

  873-69-8 | 2-Πυριδινοαλδοξίμη

 • 942947-94-6 | 2-Pyridinamine, 5-bromo-4-chloro-

  942947-94-6 | 2-πυριδινοαμίνη, 5-βρωμο-4-χλωρο-

 • 1232693-49-0 | Nickle,bis[(1R,4S)-1,7,7-trimethylbicyclo[2,2,1]hept-2-ene-2,3-dithiolato(2-)-Ks2,kS3]-,(SP-4-1-)]

  1232693-49-0 | Νικέλιο, bis [(1R, 4S) -1,7,7-trimeth ...

 • 17282-00-7 | 2-Amino-3-bromo-5-methylpyridine

  17282-00-7 | 2-αμινο-3-βρωμο-5-μεθυλοπυριδίνη

 • 1194044-26-2 | [S(R)]-N-[1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)ethylidene]-2-methyl-2-propanesulfinamide

  1194044-26-2 | [S (R)] - N- [1- (5-βρωμο-2-φθοροφ ...

 • 1452-77-3 | Pyridine-2-carboxamide

  1452-77-3 | Πυριδίνη-2-καρβοξαμίδιο

 • 73027-79-9 | 4,6-Dichloronicotinic acid

  73027-79-9 | 4,6-Διχλωρονικοτινικό οξύ

 • 69260-42-0 | 4-(4-Acryloxy-butyl-1-oxy)-benzoic acid

  69260-42-0 | 4- (4-Ακρυλοξυ-βουτυλο-1-οξυ) -βενζοϊκό ...

 • 117344-32-8 | Bisphenoxyethanolfluorene

  117344-32-8 | Διφαινοξυαιθανοφθοράνιο

 • 166526-03-0 | 4,6-Dichloronicotinonitrile

  166526-03-0 | 4,6-Διχλωρονικοτινονιτρίλιο

 • 4746-97-8 | 1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one

  4746-97-8 | 1,4-Διοξασπειρο [4,5] δεκαν-8-όνη

 • 670253-38-0 | 6-AMino-4-chloro-3-pyridinecarbonitrile

  670253-38-0 | 6-Αμινο-4-χλωρο-3-πυριδιν-άνθρακας ...

 • 98-97-5 | 2-Pyrazinecarboxylic acid

  98-97-5 | 2-Πυραζινοκαρβοξυλικό οξύ

 • 1060808-94-7 | 6-AMino-4-chloro-nicotinic acid

  1060808-94-7 | 6-Αμινο-4-χλωρο-νικοτινικό οξύ

 • 5305-59-9 | 4-Amino-6-chloropyrimidine

  5305-59-9 | 4-αμινο-6-χλωροπυριμιδίνη

 • 5337-79-1 | 3-(4-Pyridyl)acrylic acid

  5337-79-1 | 3- (4-πυριδυλ) ακρυλικό οξύ

 • 1481526-87-7

  1481526-87-7

 • 59772-58-6 | 6-Aminopyridazine-3-carboxylic acid

  59772-58-6 | 6-αμινοπυριδαζινο-3-καρβοξυλικό οξύ

 • 26073-09-6 | Ethyl 4-Methyl-2-Oxovalerate

  26073-09-6 | 4-μεθυλ-2-οξοβαλερικό αιθύλιο

 • 529-34-0 | 1-Tetralone

  529-34-0 | 1-τετραλόνη

 • 175476-52-5 | 4-Sulfamoylbutyric acid

  175476-52-5 | 4-σουλφαμοϋλβουτυρικό οξύ

 • 5753-96-8 | Ethyl 2-oxohexanoate

  5753-96-8 | 2-οξοεξανοϊκό αιθύλιο

 • 19337-97-4 | 3-(3-Pyridyl)acrylic acid

  19337-97-4 | 3- (3-πυριδυλ) ακρυλικό οξύ

 • 15441-10-8 | 3-(Aminosulfonyl)propanoic acid

  15441-10-8 | 3- (αμινοσουλφονυλ) προπανοϊκό οξύ

 • 5324-84-5 | Sodium 1-octanesulfonate

  5324-84-5 | 1-οκτανοσουλφονικό νάτριο

 • 3000-75-7 | N-Ethyl-3-pyridinemethylamine

  3000-75-7 | Ν-αιθυλ-3-πυριδινομεθυλαμίνη

 • 58885-60-2 | (3-Oxopropyl)carbamic acid tert-butyl ester

  58885-60-2 | (3-οξοπροπυλ) καρβαμικό οξύ tert-bu ...

 • 1076160-56-9 | [S(R)]-N-[1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)ethylidene]-2-methyl-2-propanesulfinamide

  1076160-56-9 | [S (R)] - N- [1- (2-Fluoro-5-nitrophe ...

 • 6962-92-1 | 4-Chlorobutyl acetate

  6962-92-1 | Οξεικό 4-χλωροβουτύλιο

 • 89711-08-0 | N-Boc-2-aminoacetaldehyde

  89711-08-0 | Ν-Βοο-2-αμινοακεταλδεϋδη

 • 23873-49-6 | 4-(ω-hydroxybutoxy)benzoic acid

  23873-49-6 | 4- (ω-υδροξυβουτοξυ) βενζοϊκό οξύ

 • 50461-74-0 | Ethyl 2-oxovalerate

  50461-74-0 | 2-οξοβαλερικό αιθύλιο

 • 1311166-10-5 | tert-butyl 3-hydroxycyclobutanecarboxylate

  1311166-10-5 | τριτ.-βουτυλο 3-υδροξυκυκλοβουτανεσ ...

 • 83883-25-4 | 4-((6-Hydroxyhexyl)oxy)benzoic acid

  83883-25-4 | 4 - ((6-υδροξυεξυλ) οξυ) βενζοϊκό οξύ

 • 114434-14-9 | 2-Naphthalenecarboxylic acid,6-[(6-hydroxy]hexyl]oxy]-

  114434-14-9 | 2-Ναφθαλενοκαρβοξυλικό οξύ, 6 - [(...

 • 7340-22-9 | 3-(2-Pyridyl)acrylic acid

  7340-22-9 | 3- (2-πυριδυλ) ακρυλικό οξύ

 • 154748-63-7 | 3-Hydroxycyclobutyl)carbamate tert-butyl ester

  154748-63-7 | 3-υδροξυκυκλοβουτυλο) καρβαμικό άλας ...

 • 83883-26-5 | 4-(6-Acryloxyhexyl-1-oxy)benzoic acid

  83883-26-5 | 4- (6-Ακρυλοξυεξυλ-1-οξυ) βενζοϊκό οξύ

 • 115118-68-8 | Diisopropyl 3,3-Dimethoxycyclobutane-1,1-dicarboxylate

  115118-68-8 | Diisopropyl 3,3-Dimethoxycyclobut ...

 • 130135-97-6 | 2-Naphthalenecarboxylic acid,6-[[6-[(1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]hexyl]oxy]-

  130135-97-6 | 2-Ναφθαλενοκαρβοξυλικό οξύ, 6 - [[...

 • 893724-10-2 | 3-Oxo-cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid diisopropyl ester

  893724-10-2 | 3-οξο-κυκλοβουτάνιο-1,1-δικαρβοξυλ ...

 • 5162-44-7 | 4-Bromo-1-butene

  5162-44-7 | 4-Βρωμο-1-βουτένιο

 • 130369-33-4 | 3,3-dimethoxycyclobutane-1,1-diyl)dimethanol

  130369-33-4 | 3,3-διμεθοξυκυκλοβουτάνιο-1,1-διυλ ...

 • 1119-51-3 | 5-Bromo-1-pentene

  1119-51-3 | 5-βρωμο-1-πεντένιο

 • 1355070-36-8 | tert-Butyl 3,3-difluorocyclobutanecarboxylate

  1355070-36-8 | τριτ.-βουτυλ 3,3-διφθοροκυκλοβούτα ...

 • 872-85-5 | 4-pyridinecarboxaldehyde

  872-85-5 | 4-πυριδινοκαρβοξαλδεϋδη

 • 1029720-19-1 | tert-butyl 3,3-difluorocyclobutylcarbaMate

  1029720-19-1 | τριτ-βουτυλο 3,3-διφθοροκυκλοβουτυλο ...

 • 500-22-1 | 3-pyridinecarboxaldehyde

  500-22-1 | 3-πυριδινοκαρβοξαλδεϋδη

 • 681128-39-2 | (3,3-Difluorocyclobutyl)methanol

  681128-39-2 | (3,3-Διφθοροκυκλοβουτυλο) μεθανόλη

 • 1121-60-4 | 2-pyridinecarboxaldehyde

  1121-60-4 | 2-πυριδινοκαρβοξαλδεϋδη

 • 1072-97-5 | 2-Amino-5-bromopyridine

  1072-97-5 | 2-αμινο-5-βρωμοπυριδίνη

 • 1122-71-0 | 6-Methyl-2-pyridylmethanol

  1122-71-0 | 6-μεθυλ-2-πυριδυλμεθανόλη

 • 1195-59-1 | 2,6-Pyridinedicarboxaldehyde

  1195-59-1 | 2,6-Πυριδινοδικαρβοξαλδεϋδη

 • 5431-44-7 | 2,6-Pyridinedicarboxaldehyde

  5431-44-7 | 2,6-Πυριδινοδικαρβοξαλδεϋδη

 • 696-54-8 | 4-Pyridinealdoxime

  696-54-8 | 4-Πυριδινοαλδοξίμη

 • 3430-21-5 | 2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine

  3430-21-5 | 2-αμινο-5-βρωμο-3-μεθυλοπυριδίνη

 • 2695-47-8 | 6-Bromo-1-hexene

  2695-47-8 | 6-βρωμο-1-εξένιο

 • 25662-28-6 | Methyl 1-cyclopentene-1-carboxylate

  25662-28-6 | 1-κυκλοπεντενο-1-καρβοξυλικό μεθύλιο

 • 110234-68-9 | 4,4,4-Trifluoro-3-oxobutanenitrile

  110234-68-9 | 4,4,4-τριφθορο-3-οξοβουτανενιτρίλιο

 • 98946-18-0 | tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate

  98946-18-0 | τριτ-βουτυλο 2,2,2-τριχλωροακετιμιδικό άλας

 • 615-79-2 | Ethyl 2,4-dioxovalerate

  615-79-2 | 2,4-διοξοβαλερικός αιθυλεστέρας

 • 24327-08-0 | endo-Bicyclo[2.2.2]-5-octene-2,3-dicarboxylic anhydride

  24327-08-0 | ενδο-δικυκλο [2.2.2] -5-οκτένιο-2,3-d ...

 • 26412-87-3 | Pyridine sulfur trioxide

  26412-87-3 | Τριοξείδιο του θείου πυριδίνης

 • 56-40-6 | Glycine

  56-40-6 | Γλυκίνη

 • 35691-65-7 | 1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane

  35691-65-7 | 1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane

 • 153559-49-0 | Bexzarotene

  153559-49-0 | Μπεξαροτένιο

 • 6117-91-5 | Crotyl Alcohol

  6117-91-5 | Κροτυλικό αλκοόλ

 • 1094-61-7 | Nicotinamide ribonucleotide

  1094-61-7 | Ριβονουκλεοτίδιο νικοτιναμιδίου

 • 2634-33-5 | 1,2-Benzisothiazolin-3-one

  2634-33-5 | 1,2-βενζισοθειαζολιν-3-όνη

 • 52-51-7 | Bronopol

  52-51-7 | Βρονόπολη

 • 10222-01-2 | DBNPA

  10222-01-2 | DBNPA

 • 959864-55-2 | 4-(4-acetylphenyl)-1,2,4-triazolidine-3,5-dione

  959864-55-2 | 4- (4-ακετυλοφαινυλο) -1,2,4-τριαζόλι ...

 • 593-56-6 | Methoxylamine hydrochloride

  593-56-6 | Υδροχλωρική μεθοξυλαμίνη

 • 3914-34-9 | 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione,6-amino-5-hydroxy-(9CI)

  3914-34-9 | 2,4 (1Η, 3Η) -Πυριμιδινοδιόνη, 6-αμινο -...

 • 259793-96-9 | 6-fluoro-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide

  259793-96-9 | 6-φθορο-3-υδροξυπυραζίνη-2-υδατάνθρακες ...

 • 291775-59-2 | (3S)-N-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-3-carboxylic acid

  291775-59-2 | (3S) -N-Boc-2-azabicyclo [2.2.1] hep ...

 • 1821221-55-9 | 2-(8-bromodibenzo[b,d]furan-4-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine

  1821221-55-9 | 2- (8-βρωμοδιβενζο [b, d] φουραν-4-υλ ...

 • 51800-19-2 | 2,4-dichloro-6-(dibenzo[b,d]furan-4-yl)-1,3,5-triazine

  51800-19-2 | 2,4-διχλωρο-6- (διβενζο [b, d] φουράνιο -...

 • 607-12-5 | 5-chloro[1,1'-biphenyl]-2-ol

  607-12-5 | 5-χλωρο [1,1'-διφαινυλ] -2-όλη

 • 21064-34-6 | 8-bromo-11H-benzo[α]carbazole

  21064-34-6 | 8-βρωμο-11Η-βενζο [α] καρβαζόλιο

 • 3842-55-5 | 2-chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine

  3842-55-5 | 2-χλωρο-4,6-διφαινυλ-1,3,5-τριαζίνη

 • 897921-63-0 | N-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-[1,1':4',1''-terphenyl]-4-amin

  897921-63-0 | Ν - ([1,1'-διφαινυλ] -4-υλ) - [1,1 ': 4' ...

 • 2087889-86-7 | 4-bromo-2-chlorodibenzo[b,d]furan

  2087889-86-7 | 4-βρωμο-2-χλωροδιβενζο [b, d] φουράνιο

 • 1536209-84-3 | 2,4-diphenyl-6-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-Pyrimidine

  1536209-84-3 | 2,4-διφαινυλ-6- [4- (4,4,5,5-τετρα ...

 • 20335-71-1 | 3-benzoylisoquinoline

  20335-71-1 | 3-βενζοϋλοκινολίνη

 • 17024-21-4 | 9-bromo-10-nitrophenanthrene

  17024-21-4 | 9-βρωμο-10-νιτροφαινανθρένιο

 • 612-78-2 | 2,2′-Binaphthyl

  612-78-2 | 2,2′-Binaphthyl

 • 1533-45-5 | 2,2′-(1,2-Ethenediyldi-4,1-phenylene)bisbenzoxazole

  1533-45-5 | 2,2 ′ - (1,2-Ethenediyldi-4,1-ph ...

 • 37595-74-7 | N-Phenyl-bis(trifluoromethanesulphonimide)

  37595-74-7 | Ν-φαινυλ-δις (τριφθορομεθανοσουλφ ...

 • 27607-77-8 | Trimethylsllytrifluoromethanesulphonate

  27607-77-8 | Τριμεθυλσλυλτριφθορομεθανοσουλφ ...

 • 358-23-6 | Trifluoromethanesulfonic anhydride

  358-23-6 | Τριφθορομεθανοσουλφονικός ανυδρίτης

 • 1493-13-6 | Trifluoromethanesulfonic acid

  1493-13-6 | Τριφθορομεθανοσουλφονικό οξύ

 • 75216-45-4 | 2-(3-Hydroxy-2-quinolyl)-1,3-indandione

  75216-45-4 | 2- (3-υδροξυ-2-κινολυλ) -1,3-ινδαν ...

 • 137-08-6 | D-Calcium Pantothenate

  137-08-6 | Π-παντοθενικό ασβέστιο

 • 78-95-5 | Chloroacetone

  78-95-5 | Χλωροακετόνη

 • 599-04-2 | Pantolactone

  599-04-2 | Παντολακτόνη

 • 366-18-7 | 2,2-Dipyridyl

  366-18-7 | 2,2-Διπυριδυλ

 • 553-26-4 | 4,4′-Bipyridine

  553-26-4 | 4,4′-Διπυριδίνη

 • 918-00-3 | Trichloroacetone

  918-00-3 | Τριχλωροακετόνη

 • 52214-84-3 | Ciprofibrate

  52214-84-3 | Ciprofibrate

 • 90-33-5 | 4-Methylumbelliferone

  90-33-5 | 4-μεθυλμουλφελιφερόνη

 • 1617-90-9 | vincamine

  1617-90-9 | βινκαμίνη

 • 42971-09-5 | Vinpocetine

  42971-09-5 | Βινποσετίνη

 • 58-61-7 | adenosine

  58-61-7 | αδενοσίνη

 • 987-65-5 | Adenosine 5′-triphosphate disodium salt

  987-65-5 | 5-τριφωσφορική αδενοσίνη ...

 • 139-85-5 | 3,4-Dihydroxybenzaldehyde

  139-85-5 | 3,4-διυδροξυβενζαλδεϋδη

 • 95-01-2 | 2,4- Dihyoxybenzaldehyde

  95-01-2 | 2,4- Διυοξυβενζαλδεϋδη

 • 5447-02-9 | 3,4-Dibenzyloxybenzaldehyde

  5447-02-9 | 3,4-διβενζυλοξυβενζαλδεϋδη

 • 10597-60-1 | 3,4-Dihydroxyphenylethanol

  10597-60-1 | 3,4-διυδροξυφαινυλαιθανόλη

 • 150-78-7 | 1,4-Dimethoxybenzene

  150-78-7 | 1,4-διμεθοξυβενζόλιο

 • 7400-08-0 | p-Hydroxycinnamic acid

  7400-08-0 | ρ-υδροξυκινναμικό οξύ

 • 331-39-5 | Caffeic acid

  331-39-5 | Καφεϊκό οξύ

 • 2213-63-0 | 2,3-Dichloroquinoxaline

  2213-63-0 | 2,3-Διχλωροκινοξαλίνη

 • 675-20-7 | 2-Piperidone

  675-20-7 | 2-πιπεριδόνη

 • 42252-34-6 | Ethylmethy-carbamic chloride

  42252-34-6 | Χλωριούχο αιθυλομεθυλο-καρβαμικό

 • 7734-80-7 | Coumarin-6-carboxylic acid

  7734-80-7 | Κουμαρίνη-6-καρβοξυλικό οξύ

 • 50419-58-4 | 2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid

  50419-58-4 | 2-αμινο-3,4-διμεθυλοβενζοϊκό οξύ

 • 89-84-9 | 2,4-Dihydroxyacetophenone

  89-84-9 | 2,4-διυδροξυακετοφαινόνη

 • 10160-87-9 | 3,3-Diethoxy-1-propyne

  10160-87-9 | 3,3-διαιθοξυ-1-προπίνη

 • 16150-45-1 | Diethyl Cromoglycate

  16150-45-1 | Διαιθυλ χρωμογλυκικό

 • 151103-08-1 | 4-Difluoromethoxy-3-hydroxybenzaldehyde

  151103-08-1 | 4-Διφθορομεθοξυ-3-υδροξυβενζαλ ...

 • 162401-62-9 | 3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoic acid

  162401-62-9 | 3- (Κυκλοπροπυλμεθοξυ) -4- (διφθορο ...

 • 151103-09-2 | 4-(difluoromethoxy)-3-(cyclopropylmethoxy)-benzaldehyde

  151103-09-2 | 4- (διφθορομεθοξυ) -3- (κυκλοπροπ ...

 • 78573-45-2 | 3-(3′-Trifluoromethyl Phenyl) Propanol

  78573-45-2 | 3- (3′-τριφθορομεθυλ φαινυλ ...

 • 585-50-2 | 3-(3-Trifluoromethylphenyl)propionic acid

  585-50-2 | 3- (3-τριφθορομεθυλοφαινυλο) προπιονικό ...

 • 28924-21-2 | 3,5-Dibenzyloxyacetophenone

  28924-21-2 | 3,5-διβενζυλοξυακετοφαινόνη

 • 5464-78-8 | 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine hydrochloride

  5464-78-8 | 1- (2-Μεθοξυφαινυλ) πιπεραζίνη υδρο ...

 • 123-31-9 | Hydroquinone

  123-31-9 | Υδροκινόνη

 • 595-37-9 | 2,2-Dimethyl Butyric Acid

  595-37-9 | 2,2-διμεθυλ βουτυρικό οξύ

 • 5856-77-9 | 2,2-Dimethylbutyryl chloride

  5856-77-9 | 2,2-διμεθυλοβουτυρυλοχλωρίδιο

 • 938063-63-9 | Dimethylbutyryl-S-Methyl Mercaptopropionate

  938063-63-9 | Διμεθυλβουτυρυλ-S-μεθυλ Mercapto ...

 • 1070-83-3 | 3,3-Dimethylbutyric acid

  1070-83-3 | 3,3-διμεθυλοβουτυρικό οξύ

 • 7065-46-5 | 3,3-Dimethylbutyryl chloride

  7065-46-5 | 3,3-διμεθυλοβουτυρυλοχλωρίδιο

 • 563-96-2 | Glyoxylic acid monohydrate

  563-96-2 | Μονοένυδρο γλυοξυλικό οξύ

 • 27828-71-3 | 5-Hydroxynicotinic acid

  27828-71-3 | 5-Υδροξυνικοτινικό οξύ

 • 5345-47-1 | 2-Aminonicotinic acid

  5345-47-1 | 2-αμινοτονικοτινικό οξύ

 • 13362-28-2 | 2-Aminoisonicotinic acid

  13362-28-2 | 2-αμινοϊσονοτινικό οξύ

 • 6937-03-7 | Methyl 2-aminoisonicotinate

  6937-03-7 | 2-αμινοισονικοτινικό μεθύλιο

 • 14667-47-1 | Methyl 2-aminonicotinate

  14667-47-1 | 2-αμινοτονικοτινικός μεθυλεστέρας

 • 42182-27-4 | 2-amino-4-cyanopyridine

  42182-27-4 | 2-αμινο-4-κυανοπυριδίνη

 • 1074-98-2 | 4-Nitro-3-picoline N-oxide

  1074-98-2 | Ν-οξείδιο 4-νιτρο-3-πικολίνης

 • 20826-04-4 | 5-Bromonicotinic acid

  20826-04-4 | 5-βρωμονικοτινικό οξύ

 • 3167-49-5 | 6-aminonicotinic acid

  3167-49-5 | 6-αμινοτονικοτινικό οξύ

 • 30766-22-4 | Methyl 5-hydroxynicotinate

  30766-22-4 | 5-υδροξυνικοτινικό μεθύλιο

 • 38521-46-9 | 2-Mercaptonicotinic acid

  38521-46-9 | 2-Μερκατονικοτινικό οξύ

 • 38496-18-3 | 2,6-Dichloronicotinic acid

  38496-18-3 | 2,6-Διχλωρονικοτινικό οξύ

 • 551-08-6 | 3-Butylidene phthalide

  551-08-6 | 3-βουτυλιδενο φθαλίδιο

 • 17369-59-4 | FEMA 2952

  17369-59-4 | FEMA 2952

 • 6066-49-5 | 3-N-BUTYLPHTHALIDE

  6066-49-5 | 3-Ν-ΒΟΥΤΥΛΦΘΑΛΙΔΑ

 • 24242-19-1 5-Aminonicotinic acid

  24242-19-1 5-αμινοτονικοτινικό οξύ

 • 857538-11-5 | 2-hexanoylbenzoic acid

  857538-11-5 | 2-εξανοϋλοβενζοϊκό οξύ

 • 685886-82-2 | Benzoic acid, 2-(1-hydroxypentyl)-, potassium salt (1:1)

  685886-82-2 | Βενζοϊκό οξύ, 2- (1-υδροξυπεντύλιο) ...

 • 56341-37-8 | 6-Chlorooxindole

  56341-37-8 | 6-Χλωροοξινδόλη

 • 118307-04-3 | 5-Chloroacetyl-6-chloro-1,3-dihydro-2H-indole-2-one

  118307-04-3 | 5-χλωροακετυλο-6-χλωρο-1,3-διυδ ...

 • 118289-55-7 | 5-Chloroethyl-6-chloro-1,3-dihydro-2H-indole-2-one

  118289-55-7 | 5-χλωροαιθυλ-6-χλωρο-1,3-διυδρο ...

 • 1303996-68-0 | 5,5′-Bis(2-(4-(benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl)ethyl)-6,6′-dichloro-3-hydroxy-3,3′-biindoline-2,2′-dione

  1303996-68-0 | 5,5′-Bis (2- (4- (βενζο [d] ισο ...

 • 1159977-04-4 | 3-(1,2-Benzisothiazolyl) Ziprasidone (Ziprasidone Impurity E)

  1159977-04-4 | 3- (1,2-βενζισοθειαζολύλιο)

 • 1159977-56-6 | 3-Oxo Ziprasidone (Ziprasidone Impurity B)

  1159977-56-6 | 3-Oxo Ziprasidone (Ziprasidone I ...

 • 201594-84-5 | (S)-2-[(4-Chlorophenyl)(4-piperidinyloxy)methyl]pyridine

  201594-84-5 | (S) -2 - [(4-χλωροφαινυλ) (4-πιπεριδ ...

 • 27652-89-7 | alpha-(4-chlorophenyl)pyridine-2-methanol

  27652-89-7 | άλφα- (4-χλωροφαινυλ) πυριδίνη-2-μ ...

 • 142404-69-1 | 2-[Chloro(4-chlorophenyl)methyl]pyridine

  142404-69-1 | 2- [Χλωρο (4-χλωροφαινυλο) μεθυλο] ρ ...

 • 190786-43-7 | Bepotastine

  190786-43-7 | Μπεποταστίνη

 • 90905-46-7 | 4,6-Dimethoxy-2-methylthiopyrimidine

  90905-46-7 | 4,6-Διμεθοξυ-2-μεθυλοθειοπυριμιδίνη

 • 6299-25-8 | 4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine

  6299-25-8 | 4,6-Διχλωρο-2- (μεθυλθειο) πυριμιδίνη

 • 54370-00-2 | 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl alcohol

  54370-00-2 | 2-βρωμο-4,5-διμεθοξυβενζυλική αλκοόλη

 • 53207-00-4 | 2-Bromo-4,5-Dimethoxybenzyl Bromide

  53207-00-4 | 2-βρωμο-4,5-διμεθοξυβενζυλοβρωμίδιο

 • 4747-61-9 | 2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-yl)ethanol

  4747-61-9 | 2- (6,6-διμεθυλδικυκλο [3.1.1] επτ-2 ...

 • 35836-73-8 | 6,6-DIMETHYLBICYCLO(3.1.1)HEPT-2-ENE-2-ETHANOL

  35836-73-8 | 6,6-ΔΗΜΗΘΥΛΙΚΙΚΟΚΛΟ (3.1.1) HEPT-2-E ...

 • 53251-94-8 | Pinaverium bromide

  53251-94-8 | Βρωμιούχο Pinaverium

 • 54856-23-4 | Betahistine Mesylate

  54856-23-4 | Μεσυλικό Betahistine

 • 122368-54-1 | 2-[(4-Chlorophenyl)(4-piperidinyloxy)methyl]pyridine

  122368-54-1 | 2 - [(4-χλωροφαινυλ) (4-πιπεριδινυλ ...

Διαβάστε περισσότερα